Novara Uszodatechnika

Shop

Adatvédelmi nyilatkozat

Novara Hungária Kft.
www.medences.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Érvényes:2018. május 25.-től

Jóváhagyta: 
Madarász András 
ügyvezető

1 Bevezető

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a www.medences.hu webáruház üzemeltetője, a Novara Hungária Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhat Cégünk adatkezelési gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az Ön adataival a www.medences.hu webáruház (a továbbiakban: honlap vagy webáruház) használata során.
A Novara Hungária Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy
GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.);
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.);
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján a Novara Hungária Kft. az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

2 DEFINÍCIÓK

Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, a Novara Hungária Kft. mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat a GDPR. határozza meg.

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyesjellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;

2.13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
2.14. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1 Adatkezelő elérhetőségei

Cégnév:    Novara Hungária építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:    6726 Szeged, Radnóti u. 60.
Levelezési cím:    6726 Szeged, Szőregi út 58.
Átvételi pont/üzlet címe:  6726 Szeged, Szőregi út 58.                                          
Nyilvántartó bíróság:    Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:    06-09-018217
Adószám:    23751707-2-06
Ügyfélszolgálat elérhetősége személyesen:
6726 Szeged, Szőregi út 58.
Mobil: +36 70 418 8005
info@medences.hu
Adatkezelő: Novara Hungária Kft.   
Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63180/2013
Honlapon történő regisztráció adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63247/2013
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63219/2013
Képviselő:    Madarász András
Telefonszáma:    06-70/215-2125
E.mail cím:    info@medences.hu
Honlap:    www.medences.hu
Bankszámlaszám:    57400097-11121691
Szerződés nyelve:    magyar

3.2 Adatvédelmi tisztviselő
Nincs kijelölve
Bármely adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel a ügyfélszolgálathoz fordulhat
6726 Szeged, Szőregi út 58.
e-mail: info@medences.hu
telefon: +36 70 418 8005

4 NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési
célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok
jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.
Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az
adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a Novara Hungária Kft. –t (A fogalmak értelmezésében a jelen tájékoztató 2. pontja nyújt segítséget.)
Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok,
megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális
védelem fenntartása érdekében. A munkánkat segítő adatfeldolgozókat is ezen védelem biztosítása
szellemében választottuk ki. A jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozóink 2018. május 25. napját
követően a feléjük továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban kezelik, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére. 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés

 

3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 

3.2. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges. A Társaság érdekében történő adatkezelések vonatkozásában a külön-külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő – jelen szabályzatba foglalt – biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető.

4.1 Árajánlat Kérés

4.1.1. Az adatkezelés célja: Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az árajánlat elkészítéséhez szükséges kommunikáció, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz), 

4.1.2. A kezelt adatok köre:
felhasználó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám amennyiben megadta, a kért árajánlat tárgyának kivitelezési címe (település neve)

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az árajánlat elkészülte utáni elutasító ügyfél visszajelzéstől számított 1 hónap , visszajelzés hiányában legkésőbb  az árajánlat kiállításától számított 2 év.

4.1.5. Adatfeldolgozók: 

4.1.5.1  Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai

4.2.5.2. Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
 info@webandservice.hu

4.2 Webáruház regisztráció
A regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Fiókját bármikor törölheti.

4.2.1. Az adatkezelés célja:
Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az
ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató
jellegű információt tartalmaz)

4.2.2. A kezelt adatok köre:
ügyfél azonosító, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve,irányítószám, város, utca házszám

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó
bejelentkezéstől számított öt év elteltével.

4.2.5. Adatfeldolgozók:

4.1.5.1. Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai 

4.2.5.3. Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató:
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
info@webandservice.hu

4.3 Webáruház vásárlás
Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja
személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre
Önnel szerződés.

4.3.1. Az adatkezelés célja:
A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása,
számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

4.3.2. A kezelt adatok köre:
ügyfélazonosító, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím,
telefonszám, vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi
kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]

4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év, a számviteli
bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

4.3.5. Adattovábbítás

4.3.5.1. A szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név,ügyfélazonosító és szállítási cím, telefonszám  továbbításra kerül a futárszolgálat felé
DPD Hungária Kft. 
1158 Budapest, Késmárk u. 14. Bép.

4.3.6. Adatfeldolgozók

4.3.6.1. Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai

4.2.6.2. Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
 info@webandservice.hu
4.3.6.3. Könyvelő 
AMS Számviteli Kft
2100 Gödöllő, Dózsa György út 33.

4.4 Hírlevél küldése
Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által
megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely termékeinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos
információkat, így többek közt segíti Önt, hogy a legkedvezőbb áron jusson hozzá termékeinkhez.

4.4.1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra
feliratkozottak részére.

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

4.4.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,

4.4.4. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig

4.4.5. Adatfeldolgozók

4.4.5.1. Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai

4.4.5.2. Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
 info@webandservice.hu

4.4.5.3. Hírlevélküldő rendszer
Salesautopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
(+36) 1 490 0172

4.4.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63219/2013

4.5 Cookie („süti”) kezelés

4.5.1. Tájékoztató  A Szolgáltató a Webshop meglátogatása során esetlegesen ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webshop teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webshop nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és “emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználó barátabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie-k fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webshop korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

4.5.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye.

4.5.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv.5. § (1) bekezdés a) pont

4.5.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.medences.hu weboldalon:
A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a Novara Hungária Kft. a Google Analytics programot használja amelyhez kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.
Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
Ezen adatkezelésről a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.
A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a
http://www.allaboutcookies.org.

4.6 Panaszkezelés
Az ÁSZF 13. pontja szerinti panasza esetén a Novara Hungária Kft. jelen tájékoztató 3.1. pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat. Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.

4.6.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elbírálása, megoldása

4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont,
Fgytv. 17/A §]

4.6.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím

4.6.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év [Fgytv. 17/A §(7) bekezdés]

4.6.5. Adatfeldolgozók

4.6.5.1. Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai

4.6.5.2 Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató (e-mail megkeresés esetén)
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
 info@webandservice.hu

4.7 Jótállási (szavatossági) igények kezelése
A Novara Hungária Kft. által önként vállalt, illetve a jogszabály alapján kötelező jótállási igény esetén, Ön – az ÁSZF-ünkben, illetve a Jótállási tájékoztatónkban is szereplő módon – jelen tájékoztató
3.1. pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat. Ilyen esetben, jótállási igénye teljesítése
érdekében kezelnünk kell adatait.

4.7.1. Az adatkezelés célja: jótállási igény jogosságának megvizsgálása, az igény teljesítése

4.7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Ptk.6:171. §, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet]

4.7.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, szállítási cím, telefonszám

4.7.4. Az adatkezelés időtartama: három év [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés]

4.7.5. Adatfeldolgozók

4.7.5.1. Novara Hungária Kft. illetékes munkatársai

4.7.5.1. Webfejlesztő, Tárhelyszolgáltató
 Web&Service Kft 
6725 Szeged Vám Tér 6.
 info@webandservice.hu

5 AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat,
bármikor ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat a 3.2 pontban megadott elérhetőségeken.

5.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és
megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.
A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk
fel.

5.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a
hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

5.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem
nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak
érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.
Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek
vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

5.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

5.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;

5.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

5.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

5.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;

5.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

5.4.1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés
korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

5.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely
okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

5.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely
igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.

5.4.4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Novara Hungária Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlünk kérje a továbbítást.

5.6 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából
történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.
Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Novara Hungária Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

6 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Novara Hungária Kft.  a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.
Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség 

8 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Naih számaink: NAIH-63180/2013, NAIH-63247/2013, NAIH-63219/2013
A fentieken túl az érintett igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat. Az Adatkezelő kérésre az érintettet
részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Regisztráció

A személyes adatokat a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához, a fiókhoz való hozzáférés kezeléséhez és más célokra használjuk, melyeket a Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.